องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี 

  

(Root) 2009913_49106.gif     (Root) 2009913_49407.gif       

www.hotmail.com

Laughingโปร่งใสการพัฒนา  การศึกษาตลอดชีวิต  เศรษฐกิจก้าวไกล  เลื่อมใสศรัทธาสถาบัน  ชุมชนขยันและอดออม 13:53:37 

***รับเรื่องร้องเรียน  เชิญตั้งกระทู้ และแสดงความคิดเห็นที่นี่******click ที่นี่เลยจ้า*** 

แผนยุทธศา ตร์

แผนพัฒนา ปี

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 

แผนดำเนินงานประจำปี   

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 

คู่มือประชาชน   

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง   

กิจกรรม 

ร้องทุกข์ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ความรู้ / บทความ 

ลิ้งค์น่าสนใจ  

รายงานการประชุมสภา  

ข้อมูลพื้นฐาน 

หมู่บ้านในเขต ตำบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด 

จำนวนประชากร 

สถานที่น่าสนใจ 

สถานที่ราชการควรรู้ 

 

 

เกี่ยวกับ อบต.หนองหมี 

โครงสร้างส่วนราชการ 

แผนและผลการปฏิบัติงาน 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ประวัติ อบต.

 สาสน์จากปลัด

 แผนยุทธศาสตร์ อบต.หนองหมี

 คำสั่งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ

 สภาพทั่วไป

 ข้อมูลส่วนราชการ

 แผนพัฒนาสามปี อบต.หนองหมี (2553-2555)

 คำสั่งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

 ผู้บริหาร

 สำนักงานปลัด

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

 คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

 สมาชิกสภา อบต.

 ส่วนการคลัง

 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553

 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนาย อบต.หนองหมี

แบบฟอร์มต่าง ๆ 

 ส่วนโยธา

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

 กำหนดกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

 คำร้อง

 ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2552

 

 

 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ

 

 

 

 รายรับ-รายจ่าย

 

แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดำเนินงาน 

จัดซื้อ-จัดจ้าง 

เรื่องน่ารู้..สู่ประชาชน 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น

 แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2550

 รอบรู้เรื่องภาษี

 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 กระบวนการรับเรื่องจากกล่องแสดงความคิดเห็น

 แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2551

 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2553

 10 ผลไม้ไทยมีสารต้านมะเร็ง

 คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ อบต.

 

 

 เหงือกบอกโรค

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผู้ดูแลระบบ : นริศรินทร พันธเพชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  fon827@hotmail.com โทร.  081-2857375

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน

ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

ตั้งอยู่เลขที่ 159   หมู่ 3  ตำบลหนองหมี  ถ.กุดชุม-สร้างแต้  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร   35140

โทรศัพท์: 045-756205   โทรสาร: 045-756205

045-756205
หมายเลขภายใน  อบต.หนองหมี
ติดต่อธุรการ กด 100
ส่งแฟ็กซ์ กด 102
นายก อบต. กด 103
รองนายก อบต. กด 104
ส่วนการคลัง กด 105
ปลัด อบต. กด 108
ส่วนโยธา กด 109
หากไม่ทราบ กด 0

 

  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

เรื่อง    สอบราคา

 ***************

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี   มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง ตามโครงการ ดังนี้  

๑.      โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ ม.๘ ตำบลหนองหมี ดำเนินการ 

โดยก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุ  ๑๒  ลบ.ม. พร้อมเดินท่อเมน ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรธรณี) พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน ๑  ป้าย  งบประมาณ  ๓๗๐,๐๐๐ บาท

(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  กำหนดงานแล้วเสร็จ  ๖๐ วัน 

๒.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ท่อผ่าซีก) ภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้อย ม.๑๒  ตำบลหนองหมี   

ความยาว  ๒๖๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  ๑ ป้าย  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท     (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  กำหนดงานแล้วเสร็จ ๔๕ วัน 

๓.      โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหมี ม.๑  เชื่อมบ้านดอนโบม ม. ๑๐ 

ตำบลหนองหมี  ดำเนินการโดยยกร่องพูนดิน  ขนาดถนนกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ความยาว  ๑,๗๐๐ เมตร  สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถม ๔,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง ขนาดถนนกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ความยาว  ๑,๗๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑,๒๗๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร  จำนวน ๓ จุดรวม ๒๑ ท่อน พร้อมเกรดปรับแต่ง  (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  ๑ ป้าย  งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  กำหนดงานแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๔.  โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน ม.๓  ตำบลหนองหมี ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว  ๗๒

เมตร  ลึก ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาณดินขุด ๔,๐๐๐  ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)  งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)  กำหนดงานแล้วเสร็จ  ๓๐ วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.      เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓.      มีผลงานประเภทเดียวกันของแต่ละโครงการ  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕๐% ของแต่ละโครงการ 

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ  ณ สถานที่ทำการก่อสร้าง  พร้อมรับคำฟังชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

                    กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี และยื่นซอง ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (หอประชุมอำเภอกุดชุม) ชั้น ๒ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   และเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน / เอกสารสอบราคา  ตามรายการดังนี้

๑.  โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ ม.๘ ตำบลหนองหมี     ๑,๒๐๐ บาท

๒.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ท่อผ่าซีก)ภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้อย ม.๑๒  ตำบลหนองหมี  ๖๐๐  บาท

๓.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหมี ม.๑

     เชื่อมบ้านดอนโบม ม. ๑๐ ตำบลหนองหมี                                                      ๑,๒๐๐  บาท

๔. โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน ม.๓  ตำบลหนองหมี                                   ๖๐๐  บาท

               ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี  ส่วนการคลัง  ระหว่างวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๕๔  ในวันเวลาราชการ โทร.๐๔๕-๗๕๖๒๐๕ 

               ประกาศ    วันที่   ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

                                                                        วิจิตร  ชายทวีป              

                                                                     (นายวิจิตร  ชายทวีป)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

 


 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 8,042 Today: 7 PageView/Month: 39

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...